Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. februar 2009

3. marts 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. februar 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 214 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 35,1 mia. euro til 275,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 26. februar 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 67,5 mia. dollar, og en ny på 19,2 mia. dollar, med en løbetid på 84 dage, blev afviklet. Samme dag udløb yderligere en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 65,8 mia. dollar, og en ny på 75,1 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Ligeledes torsdag den 26. februar 2009 udløb en EUR/USD-valutaswap på 1,5 mia. dollar med en løbetid på 84 dage. Denne valutaswap havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle disse transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 25. februar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 33,5 mia. schweiziske franc, og en ny på 35,4 mia. schweiziske franc, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Fredag den 27. februar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 0,7 mia. schweiziske franc med en løbetid på 84 dage. Disse operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Mandag den 23. februar 2009 udløb en EUR/DKK-valutaswap på 26,2 mia. kr. med en løbetid på en måned, og en ny operation på 7,5 mia. kr., med en løbetid på tre måneder, blev afviklet. Denne operation blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Danmarks Nationalbank.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,2 mia. euro til 285,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,9 mia. euro til 742,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 23,2 mia. euro til 128,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 23,4 mia. euro til 595,4 mia. euro. Onsdag den 25. februar 2009 udløb en primær markedsoperation på 215,3 mia. euro, og en ny på 237,8 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 26. februar 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 42,2 mia. euro, og en ny på 21,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 1,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 104,9 mia. euro (mod 80 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 51,7 mia. euro til 191,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 217.779 −214
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 155.684 −3.641
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.119 −10
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.565 −3.631
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 134.654 −32.286
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.591 −143
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.591 −143
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 700.877 1.150
5.1 Primære markedsoperationer 238.423 22.516
5.2 Langfristede markedsoperationer 461.795 −20.544
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 652 −746
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 7 −75
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.497 −3.244
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 285.256 150
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.425 36
9 Andre aktiver 239.506 84
Aktiver i alt 1.820.268 −38.107
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 742.134 2.853
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 297.168 −27.174
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 191.697 −51.735
2.2 Indlånsfacilitet 104.911 24.861
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 561 −300
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 276 −39
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 136.906 22.850
5.1 Offentlig forvaltning og service 128.912 23.234
5.2 Andre forpligtelser 7.994 −383
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 202.561 −33.879
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet −279 26
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.810 −900
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.810 −900
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 177.921 −1.900
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.738 56
Passiver i alt 1.820.268 −38.107

Medie- og pressehenvendelser