Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. únoru 2009

3. března 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. února 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 214 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 35,1 mld. EUR na 275,4 mld. EUR. Ve čtvrtek 26. února 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 67,5 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 19,2 mld. USD se splatností 84 dní. Tentýž den byla dále splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 65,8 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 75,1 mld. USD se splatností sedm dní. Rovněž ve čtvrtek 26. února 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 1,5 mld. USD se splatností 84 dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny tyto transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 25. února 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 33,5 mld. CHF a byla vypořádána další v hodnotě 35,4 mld. CHF se splatností sedm dní. V pátek 27. února 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 0,7 mld. CHF se splatností 84 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tyto operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. V pondělí 23. února 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a dánských korunách o objemu 26,2 mld. DKK a se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další v hodnotě 7,5 mld. DKK se splatností tři měsíce. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Danmarks Nationalbank.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 285,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 2,9 mld. EUR na 742,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 23,2 mld. EUR na 128,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 23,4 mld. EUR na 595,4 mld. EUR. Ve středu 25. února 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 215,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 237,8 mld. EUR. Ve čtvrtek 26. února 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 42,2 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 21,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (ve srovnání s 1,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 104,9 mld. EUR (ve srovnání s 80 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 51,7 mld. EUR na 191,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 217 779 −214
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 155 684 −3 641
2.1 Pohledávky za MMF 13 119 −10
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 565 −3 631
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 134 654 −32 286
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 591 −143
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 591 −143
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 700 877 1 150
5.1 Hlavní refinanční operace 238 423 22 516
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 461 795 −20 544
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 652 −746
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 7 −75
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 497 −3 244
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 285 256 150
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 425 36
9 Ostatní aktiva 239 506 84
Aktiva celkem 1 820 268 −38 107
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 742 134 2 853
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 297 168 −27 174
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 191 697 −51 735
2.2 Vkladová facilita 104 911 24 861
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 561 −300
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 276 −39
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 136 906 22 850
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 128 912 23 234
5.2 Ostatní závazky 7 994 −383
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 202 561 −33 879
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny −279 26
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 810 −900
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 810 −900
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 177 921 −1 900
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 738 56
Pasiva celkem 1 820 268 −38 107

Kontakty pro média