Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 февруари 2009 г.

3 март 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 214 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 27 февруари 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 35,1 млрд. евро до 275,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 26 февруари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 67,5 млрд. щатски долара и бе извършено плащането по нова на стойност 19,2 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. В същия ден настъпи падежът на друга обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 65,8 млрд. щатски долара и бе извършено плащането по нова на стойност 75,1 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Също на 26 февруари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 1,5 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички тези транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 25 февруари 2009 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 33,5 млрд. швейцарски франка и бе извършено плащането по нова на стойност 35,4 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. На 27 февруари 2009 г., петък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 0,7 млрд. швейцарски франка с матуритет 84 дни. Тези операции бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отразиха върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. На 23 февруари 2009 г., понеделник, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/датски крони в размер на 26,2 млрд. датски крони с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 7,5 млрд. датски крони с матуритет три месеца. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и централната банка на Дания ( Danmarks Nationalbank).

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 285,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 2,9 млрд. евро до 742,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 23,2 млрд. евро до 128,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 23,4 млрд. евро до 595,4 млрд. евро. На 25 февруари 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 215,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 237,8 млрд. евро. На 26 февруари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 42,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 21,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при 1,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 104,9 млрд. евро (при 80 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 51,7 млрд. евро до 191,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 217 779 −214
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 155 684 −3 641
2.1 Вземания от МВФ 13 119 −10
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 565 −3 631
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 134 654 −32 286
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 591 −143
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 591 −143
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 700 877 1 150
5.1 Основни операции по рефинансиране 238 423 22 516
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 461 795 −20 544
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 652 −746
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 −75
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 27 497 −3 244
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 285 256 150
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 425 36
9 Други активи 239 506 84
Общо активи 1 820 268 −38 107
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 742 134 2 853
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 297 168 −27 174
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 191 697 −51 735
2.2 Депозитно улеснение 104 911 24 861
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 561 −300
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 276 −39
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 136 906 22 850
5.1 Сектор „Държавно управление“ 128 912 23 234
5.2 Други задължения 7 994 −383
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 202 561 −33 879
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута −279 26
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 810 −900
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 810 −900
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 177 921 −1 900
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 738 56
Общо пасиви 1 820 268 −38 107

Данни за контакт за медиите