Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 november 2008

25 november 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 november 2008 motsvarade minskningen på 57 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 25,9 miljarder EUR till 340,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i USD. Torsdagen den 20 november 2008 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 101,9 miljarder USD och ersattes med en ny på 52,3 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Samma dag förföll ytterligare en likvidiserande reverserad transaktion på 60,6 miljarder USD och ersattes med en ny på 72,5 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Torsdagen den 20 november 2008 förföll även en EUR/USD valutaswapptransaktion på 22,6 miljarder USD och ersattes med en ny på 4,8 miljard USD, med en löptid på 28 dagar och en ytterligare valutaswapptransaktion på 1 miljard USD förföll och ersattes med en ny på 0,9 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Dessa två valutaswapptransaktioner hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Samtliga USD-transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Federal Reserve System. Onsdagen den 19 november 2008 förföll en valutaswapptransaktion på 15,2 miljarder CHF och ersattes med en ny på 17,9 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Fredagen den 21 november 2008 avvecklades en valutaswapptransaktion på 0,7 miljarder CHF, med en löptid på 84 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionerna hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljard EUR till 119,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 726,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 28,9 miljarder EUR till 106,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 57,6 miljarder EUR till 579,3 miljarder EUR. Onsdagen den 19 november 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 334,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 338 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,9 miljarder EUR (jämfört med 2,7 miljarder  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 224,2 miljarder EUR (jämfört med 163,8 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 75,3 miljarder EUR till 204,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 220.126 −57
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 163.037 2.807
2.1 Fordringar på IMF 11.721 −29
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 151.316 2.836
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 198.446 −29.066
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.707 −849
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.707 −849
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 803.487 2.776
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 338.720 3.536
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.836 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.892 −762
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 38 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 44.149 561
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 119.349 554
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.491 49
9 Övriga tillgångar 377.190 −1.514
Summa tillgångar 1.973.981 −24.738
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 726.683 −1.871
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 429.106 −14.937
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 204.905 −75.267
2.2 Inlåningsfacilitet 224.193 60.351
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 8 −21
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 142 −104
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 120.054 30.678
5.1 Offentliga sektorn 106.632 28.935
5.2 Övriga skulder 13.422 1.743
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 268.851 −37.325
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet −1.575 −184
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.799 −201
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.799 −201
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 168.168 −795
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.686 2
Summa skulder 1.973.981 −24.738

Kontakt för media