Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. novembra 2008

25. november 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. novembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 57 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto prodaje zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 25,9 milijarde EUR na 340,9 milijarde EUR. V četrtek, 20. novembra 2008, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 101,9 milijarde USD, poravnana je bila nova transakcija v višini 52,3 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni. Istega dne je zapadla še ena povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 60,6 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 72,5 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Prav tako v četrtek, 20. novembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 22,6 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 4,8 milijarde USD z zapadlostjo 28 dni. Na isti dan je zapadla še ena operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 1 milijarde USD in poravnana je bila nova operacija v višini 0,9 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Ti dve operaciji valutne zamenjave nista vplivali na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 19. novembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 15,2 milijarde CHF in poravnana je bila nova operacija v višini 17,9 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. V petek, 21. novembra 2008, je bila poravnana operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 0,7 milijarde CHF z zapadlostjo 84 dni. Ti dve operaciji je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 119,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 726,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 28,9 milijarde EUR na 106,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 57,6 milijarde EUR na 579,3 milijarde EUR. V sredo, 19. novembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 334,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 338 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,9 milijarde EUR (v primerjavi z 2,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 224,2 milijarde EUR (v primerjavi s 163,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 75,3 milijarde EUR na 204,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 220.126 −57
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 163.037 2.807
2.1 Terjatve do MDS 11.721 −29
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 151.316 2.836
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 198.446 −29.066
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 10.707 −849
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.707 −849
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 803.487 2.776
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 338.720 3.536
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.836 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.892 −762
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 38 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 44.149 561
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 119.349 554
8 Dolg širše države v EUR 37.491 49
9 Druga sredstva 377.190 −1.514
Skupaj sredstva 1.973.981 −24.738
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 726.683 −1.871
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 429.106 −14.937
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 204.905 −75.267
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 224.193 60.351
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 8 −21
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 142 −104
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 120.054 30.678
5.1 Širša država 106.632 28.935
5.2 Druge obveznosti 13.422 1.743
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 268.851 −37.325
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti −1.575 −184
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.799 −201
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.799 −201
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 168.168 −795
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.686 2
Skupaj obveznosti 1.973.981 −24.738

Stiki za medije