Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. novembru 2008

25. novembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. novembra 2008 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 57 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004) a čistého predaja zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií v amerických dolároch znížila o 25,9 mld. EUR na 340,9 mld. EUR. Vo štvrtok 20. novembra 2008 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 101,9 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 52,3 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V ten istý deň bol splatný ďalší reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 60,6 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 72,5 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Vo štvrtok 20. novembra 2008 bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 22,6 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 4,8 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V ten istý deň bol splatný ďalší menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 1 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 0,9 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tieto dva menové swapy nemali žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 19. novembra 2008 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 15,2 mld. CHF a bol uzavretý ďalší v hodnote 17,9 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. V piatok 21. novembra 2008 bol uzavretý menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 0,7 mld. CHF so splatnosťou 84 dní. Eurosystém tieto operácie uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnili.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 119,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,9 mld. EUR na 726,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 28,9 mld. EUR na 106,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 57,6 mld. EUR na 579,3 mld. EUR. V stredu 19. novembra 2008 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 334,4 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 338 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,9 mld. EUR (v porovnaní s 2,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 224,2 mld. EUR (v porovnaní so 163,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 75,3 mld. EUR na 204,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 220 126 −57
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 163 037 2 807
2.1 Pohľadávky voči MMF 11 721 −29
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 151 316 2 836
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 198 446 −29 066
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 707 −849
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 10 707 −849
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 803 487 2 776
5.1 Hlavné refinančné operácie 338 720 3 536
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 836 1
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 892 −762
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 38 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 44 149 561
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 119 349 554
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 491 49
9 Ostatné aktíva 377 190 −1 514
Úhrn aktív 1 973 981 −24 738
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 726 683 −1 871
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 429 106 −14 937
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 204 905 −75 267
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 224 193 60 351
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 8 −21
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 142 −104
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 120 054 30 678
5.1 Verejná správa 106 632 28 935
5.2 Ostatné záväzky 13 422 1 743
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 268 851 −37 325
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene −1 575 −184
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 799 −201
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 799 −201
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 168 168 −795
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 686 2
Úhrn pasív 1 973 981 −24 738

Kontakt pre médiá