Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 listopada 2008 r.

25 listopada 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 21 listopada 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 57 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz sprzedaży netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 25,9 mld euro do poziomu 340,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 20 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 101,9 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 52,3 mld USD, z terminem 28 dni. Tego samego dnia przypadł także termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 60,6 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 72,5 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. W czwartek 20 listopada 2008 r. przypadł także termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 22,6 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 4,8 mld USD, z terminem 28 dni. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 1 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 0,9 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Te dwa swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 19 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 15,2 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 17,9 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. W piątek 21 listopada 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 0,7 mld CHF, z terminem 84 dni. Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 119,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,9 mld euro do poziomu 726,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 28,9 mld euro do poziomu 106,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 57,6 mld euro do poziomu 579,3 mld euro. W środę 19 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 334,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 338 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,9 mld euro (w porównaniu z 2,7 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 224,2 mld euro (w porównaniu z 163,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 75,3 mld euro do poziomu 204,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 220.126 −57
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 163.037 2.807
2.1 Należności od MFW 11.721 −29
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 151.316 2.836
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 198.446 −29.066
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.707 −849
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 10.707 −849
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 803.487 2.776
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 338.720 3.536
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.836 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1.892 −762
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 38 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 44.149 561
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 119.349 554
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.491 49
9 Pozostałe aktywa 377.190 −1.514
Aktywa razem 1.973.981 −24.738
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 726.683 −1.871
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 429.106 −14.937
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 204.905 −75.267
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 224.193 60.351
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 −21
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 142 −104
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 120.054 30.678
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 106.632 28.935
5.2 Pozostałe zobowiązania 13.422 1.743
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 268.851 −37.325
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych −1.575 −184
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.799 −201
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.799 −201
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 168.168 −795
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.686 2
Pasywa razem 1.973.981 −24.738

Kontakt z mediami