Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 november 2008

25 november 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 21 november 2008 was de daling van EUR 57 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en van de netto verkoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 25,9 miljard naar EUR 340,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 20 november 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 101,9 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 52,3 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een tweede in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 60,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 72,5 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Ook op donderdag 20 november 2008 verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 22,6 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 4,8 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend, en verviel een tweede EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 1 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 0,9 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Deze twee deviezenswaptransactie hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 19 november 2008 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 15,2 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 17,9 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Op vrijdag 21 november 2008 werd een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 0,7 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 119,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 726,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 28,9 miljard naar EUR 106,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 57,6 miljard naar EUR 579,3 miljard. Op woensdag 19 november 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 334,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 338 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,9 miljard (vergeleken met EUR 2,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 224,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 163,8 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 75,3 miljard naar EUR 204,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 220.126 −57
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 163.037 2.807
2.1 Vorderingen op het IMF 11.721 −29
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 151.316 2.836
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 198.446 −29.066
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.707 −849
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 10.707 −849
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 803.487 2.776
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 338.720 3.536
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.836 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.892 −762
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 38 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 44.149 561
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 119.349 554
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.491 49
9 Overige activa 377.190 −1.514
Totaal activa 1.973.981 −24.738
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 726.683 −1.871
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 429.106 −14.937
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 204.905 −75.267
2.2 Depositofaciliteit 224.193 60.351
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 8 −21
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 142 −104
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 120.054 30.678
5.1 Overheid 106.632 28.935
5.2 Overige verplichtingen 13.422 1.743
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 268.851 −37.325
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta −1.575 −184
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.799 −201
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.799 −201
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 168.168 −795
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.686 2
Totaal passiva 1.973.981 −24.738

Contactpersonen voor de media