Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. november 2008

25. november 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. november 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 57 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettosalg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 25,9 mia. euro til 340,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 20. november 2008 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 101,9 mia. dollar, og en ny på 52,3 mia. dollar med en løbetid på 28 dage blev afviklet. Samme dag udløb yderligere en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 60,6 mia. dollar, og en ny på 72,5 mia. dollar med en løbetid på syv dage blev afviklet. Torsdag den 20. november 2008 udløb desuden en EUR/USD-valutaswap på 22,6 mia. dollar, og en ny operation på 4,8 mia. dollar med en løbetid på 28 dage blev afviklet. Samme dag udløb endnu en EUR/USD-valutaswap på 1 mia. dollar, og en ny operation på 0,9 mia. dollar med en løbetid på syv dage blev afviklet. Disse to valutaswaps havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 19. november 2008 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 15,2 mia. schweiziske franc, og en ny operation på 17,9 mia. schweiziske franc med en løbetid på syv dage blev afviklet. Fredag den 21. november 2008 afvikledes en EUR/CHF-valutaswap på 0,7 mia. schweiziske franc med en løbetid på 84 dage. Disse operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 119,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,9 mia. euro til 726,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 28,9 mia. euro til 106,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 57,6 mia. euro til 579,3 mia. euro. Onsdag den 19. november 2008 udløb en primær markedsoperation på 334,4 mia. euro, og en ny på 338 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,9 mia. euro (mod 2,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 224,2 mia. euro (mod 163,8 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 75,3 mia. euro til 204,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 220.126 −57
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 163.037 2.807
2.1 Tilgodehavender hos IMF 11.721 −29
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 151.316 2.836
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 198.446 −29.066
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.707 −849
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.707 −849
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 803.487 2.776
5.1 Primære markedsoperationer 338.720 3.536
5.2 Langfristede markedsoperationer 462.836 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.892 −762
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 38 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 44.149 561
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 119.349 554
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.491 49
9 Andre aktiver 377.190 −1.514
Aktiver i alt 1.973.981 −24.738
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 726.683 −1.871
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 429.106 −14.937
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 204.905 −75.267
2.2 Indlånsfacilitet 224.193 60.351
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 8 −21
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 142 −104
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 120.054 30.678
5.1 Offentlig forvaltning og service 106.632 28.935
5.2 Andre forpligtelser 13.422 1.743
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 268.851 −37.325
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet −1.575 −184
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.799 −201
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.799 −201
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 168.168 −795
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.686 2
Passiver i alt 1.973.981 −24.738

Medie- og pressehenvendelser