Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. listopadu 2008

25. listopadu 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. listopadu 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 57 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a čistému prodeji zlatých mincí jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 25,9 mld. EUR na 340,9 mld. EUR. Ve čtvrtek 20. listopadu 2008 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 101,9 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 52,3 mld. USD se splatností 28 dní. V tentýž den byla splatná další reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 60,6 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 72,5 mld. USD se splatností sedm dní. Rovněž ve čtvrtek 20. listopadu 2008 byla splatná měnová swapová operace v amerických dolarech a eurech o objemu 22,6 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 4,8 mld. USD se splatností 28 dní. Zároveň byla splatná další měnová swapová operace v amerických dolarech a eurech o objemu 1 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 0,9 mld. USD se splatností sedm dní. Tyto dvě měnové swapové operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 19. listopadu 2008 byla splatná měnová swapová operace ve švýcarských francích a eurech o objemu 15,2 mld. CHF a byla vypořádána další o objemu 17,9 mld. CHF se splatností sedm dní. V pátek 21. listopadu 2008 byla vypořádána měnová swapová operace ve švýcarských francích a eurech v hodnotě 0,7 mld. CHF se splatností 84 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tyto operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 119,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,9 mld. EUR na 726,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 28,9 mld. EUR na 106,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 57,6 mld. EUR na 579,3 mld. EUR. Ve středu 19. listopadu 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 334,4 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 338 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,9 mld. EUR (ve srovnání se 2,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 224,2 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 163,8 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 75,3 mld. EUR na 204,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 220 126 −57
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 163 037 2 807
2.1 Pohledávky za MMF 11 721 −29
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 151 316 2 836
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 198 446 −29 066
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 707 −849
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 707 −849
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 803 487 2 776
5.1 Hlavní refinanční operace 338 720 3 536
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 836 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 892 −762
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 38 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 44 149 561
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 119 349 554
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 491 49
9 Ostatní aktiva 377 190 −1 514
Aktiva celkem 1 973 981 −24 738
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 726 683 −1 871
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 429 106 −14 937
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 204 905 −75 267
2.2 Vkladová facilita 224 193 60 351
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 8 −21
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 142 −104
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 120 054 30 678
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 106 632 28 935
5.2 Ostatní závazky 13 422 1 743
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 268 851 −37 325
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny −1 575 −184
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 799 −201
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 799 −201
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 168 168 −795
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 686 2
Pasiva celkem 1 973 981 −24 738

Kontakty pro média