Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 juni 2008

24 juni 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 juni 2008 motsvarade minskningen på 26 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 167,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner. Torsdagen den 19 juni 2008 förföll en likvidiserande transaktion på 25 miljarder USD och ersattes med en ny på 25 miljarder USD med en löptid på 28 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System).

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 115,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 674,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,1 miljarder EUR till 67,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3,1 miljarder EUR till 462,8 miljarder EUR. Onsdagen den 18 juni 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 191 miljarder EUR och ersattes med en ny på 188 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka). Utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 10,1 miljarder EUR till 215,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.376 −26
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.095 412
2.1 Fordringar på IMF 9.350 −3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 126.745 415
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.195 −307
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.861 73
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.861 73
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 463.047 −2.988
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 188.001 −3.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 275.043 17
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −5
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.606 253
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 115.296 73
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.002 −5
9 Övriga tillgångar 378.673 1.054
Summa tillgångar 1.441.151 −1.461
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 674.305 −739
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 216.002 −9.930
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 215.783 −10.085
2.2 Inlåningsfacilitet 48 −6
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 171 161
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 210 62
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 74.936 9.113
5.1 Offentliga sektorn 67.871 9.107
5.2 Övriga skulder 7.065 6
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 77.464 582
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.816 216
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.596 −461
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.596 −461
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 146.767 −305
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.676 1
Summa skulder 1.441.151 −1.461

Kontakt för media