Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. junija 2008

24. junij 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. junija 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 26 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 167,7 milijarde EUR. V četrtek, 19. junija 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 25 milijard USD, poravnana je bila nova prav tako v višini 25 milijard USD in z zapadlostjo 28 dni. Ti operaciji je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 115,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 674,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,1 milijarde EUR na 67,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3,1 milijarde EUR na 462,8 milijarde EUR. V sredo, 18. junija 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 191 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 188 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič, kar je približno enako kot prejšnji teden. Tudi uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka sredstev 2.2) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 10,1 milijarde EUR na 215,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.376 −26
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.095 412
2.1 Terjatve do MDS 9.350 −3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 126.745 415
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.195 −307
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.861 73
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.861 73
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 463.047 −2.988
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 188.001 −3.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 275.043 17
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −5
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.606 253
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 115.296 73
8 Dolg širše države v EUR 38.002 −5
9 Druga sredstva 378.673 1.054
Skupaj sredstva 1.441.151 −1.461
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 674.305 −739
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 216.002 −9.930
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 215.783 −10.085
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 48 −6
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 171 161
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 210 62
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 74.936 9.113
5.1 Širša država 67.871 9.107
5.2 Druge obveznosti 7.065 6
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 77.464 582
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.816 216
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.596 −461
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.596 −461
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 146.767 −305
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.676 1
Skupaj obveznosti 1.441.151 −1.461

Stiki za medije