Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. júnu 2008

24. júna 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. júna 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 26 mil. EUR v dôsledku čistého predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 167,7 mld. EUR. Vo štvrtok 19. júna 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 25 mld. USD a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške so splatnosťou 28 dní. Tieto obchody uzatvoril Eurosystém v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 115,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,7 mld. EUR na 674,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 9,1 mld. EUR na 67,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 3,1 mld. EUR na 462,8 mld. EUR. V stredu 18. júna 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 191 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 188 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni). Objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol tiež takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 10,1 mld. EUR na 215,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 376 −26
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 095 412
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 350 −3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 126 745 415
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 195 −307
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 861 73
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 861 73
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 463 047 −2 988
5.1 Hlavné refinančné obchody 188 001 −3 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 275 043 17
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −5
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 606 253
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 115 296 73
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 002 −5
9 Ostatné aktíva 378 673 1 054
Úhrn aktív 1 441 151 −1 461
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 674 305 −739
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 216 002 −9 930
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 215 783 −10 085
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 48 −6
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 171 161
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 210 62
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 74 936 9 113
5.1 Verejná správa 67 871 9 107
5.2 Ostatné záväzky 7 065 6
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 77 464 582
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 816 216
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 596 −461
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 596 −461
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 146 767 −305
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 676 1
Úhrn pasív 1 441 151 −1 461

Kontakt pre médiá