Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 czerwca 2008 r.

24 czerwca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 20 czerwca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 26 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 167,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. W czwartek 19 czerwca 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 25 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 25 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 115,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 674,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,1 mld euro do poziomu 67,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 3,1 mld euro do poziomu 462,8 mld euro. W środę 18 czerwca 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 191 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 188 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera, podobnie jak w poprzednim tygodniu. Wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) również było bliskie zera (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 10,1 mld euro do poziomu 215,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.376 −26
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.095 412
2.1 Należności od MFW 9.350 −3
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 126.745 415
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 55.195 −307
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.861 73
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.861 73
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 463.047 −2.988
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 188.001 −3.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 275.043 17
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −5
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 30.606 253
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 115.296 73
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.002 −5
9 Pozostałe aktywa 378.673 1.054
Aktywa razem 1.441.151 −1.461
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 674.305 −739
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 216.002 −9.930
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 215.783 −10.085
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 48 −6
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 171 161
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 210 62
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 74.936 9.113
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 67.871 9.107
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.065 6
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 77.464 582
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.816 216
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.596 −461
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.596 −461
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 146.767 −305
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.676 1
Pasywa razem 1.441.151 −1.461

Kontakt z mediami