Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 juni 2008

24 juni 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 20 juni 2008 was de daling van EUR 26 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de netto verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 167,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties. Op donderdag 19 juni 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 25 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 25 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 115,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 674,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,1 miljard naar EUR 67,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3,1 miljard naar EUR 462,8 miljard. Op woensdag 18 juni 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 191 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 188 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week). Het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was eveneens vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 10,1 miljard naar EUR 215,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.376 −26
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.095 412
2.1 Vorderingen op het IMF 9.350 −3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 126.745 415
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.195 −307
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.861 73
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.861 73
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 463.047 −2.988
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 188.001 −3.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 275.043 17
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −5
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.606 253
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 115.296 73
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.002 −5
9 Overige activa 378.673 1.054
Totaal activa 1.441.151 −1.461
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 674.305 −739
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 216.002 −9.930
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 215.783 −10.085
2.2 Depositofaciliteit 48 −6
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 171 161
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 210 62
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 74.936 9.113
5.1 Overheid 67.871 9.107
5.2 Overige verplichtingen 7.065 6
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.464 582
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.816 216
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.596 −461
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.596 −461
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 146.767 −305
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.676 1
Totaal passiva 1.441.151 −1.461

Contactpersonen voor de media