Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 20. jūnijā

2008. gada 24. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 20. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 26 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 167.7 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 19. jūnijā pienāca dzēšanas termiņš vienai likviditāti palielinošai operācijai ASV dolāros 25 mljrd. ASV dolāru apmērā un tika noslēgta jauna operācija 25 mljrd. ASV dolāru apmērā, kuras dzēšanas termiņš ir 28 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 115.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 674.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.1 mljrd. euro (līdz 67.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3.1 mljrd. euro (līdz 462.8 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 18. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 191 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 188 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā). Arī noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.1 mljrd. euro (līdz 215.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,376 −26
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,095 412
2.1 SVF debitoru parādi 9,350 −3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 126,745 415
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,195 −307
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,861 73
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,861 73
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 463,047 −2,988
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 188,001 −3,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 275,043 17
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −5
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,606 253
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 115,296 73
8 Valdības parāds euro 38,002 −5
9 Pārējie aktīvi 378,673 1,054
Kopā aktīvi 1,441,151 −1,461
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 674,305 −739
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 216,002 −9,930
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 215,783 −10,085
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 48 −6
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 171 161
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 210 62
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 74,936 9,113
5.1 Saistības pret valdību 67,871 9,107
5.2 Pārējās saistības 7,065 6
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 77,464 582
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,816 216
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,596 −461
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,596 −461
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 146,767 −305
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,676 1
Kopā pasīvi 1,441,151 −1,461

Kontaktinformācija presei