Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. birželio 20 d.

2008 m. birželio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. birželio 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 26 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 167,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. Ketvirtadienį, 2008 m. birželio 19 d., baigėsi 25 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 115,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 674,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,1 mlrd. eurų – iki 67,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 462,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. birželio 18 d., baigėsi 191 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 188 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę). Pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) taip buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,1 mlrd. eurų – iki 215,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 376 −26
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 095 412
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 350 −3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 126 745 415
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 195 −307
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 861 73
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 861 73
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 463 047 −2 988
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 188 001 −3 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 275 043 17
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −5
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 606 253
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 115 296 73
8 Valdžios skola eurais 38 002 −5
9 Kitas turtas 378 673 1 054
Visas turtas 1 441 151 −1 461
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 674 305 −739
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 216 002 −9 930
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 215 783 −10 085
2.2 Indėlių galimybė 48 −6
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 171 161
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 210 62
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 74 936 9 113
5.1 Valdžiai 67 871 9 107
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 065 6
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 77 464 582
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 816 216
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 596 −461
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 596 −461
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 146 767 −305
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 676 1
Visi įsipareigojimai 1 441 151 −1 461

Kontaktai žiniasklaidai