Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. juuni 2008

24. juuni 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

20. juunil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 26 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 167,7 miljardi euroni. 19. juunil 2008 möödus 25 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 115,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 674,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 9,1 miljardi euro võrra 67,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3,1 miljardi euro võrra 462,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. juunil 2008 möödus 191 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 188 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele). Hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) samuti praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10,1 miljardi euro võrra 215,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 376 −26
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 095 412
2.1 Nõuded RVFle 9 350 −3
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 126 745 415
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 55 195 −307
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 861 73
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 861 73
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 463 047 −2 988
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 188 001 −3 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 275 043 17
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −5
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 606 253
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 115 296 73
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 002 −5
9 Muud varad 378 673 1 054
Varad kokku 1 441 151 −1 461
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 674 305 −739
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 216 002 −9 930
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 215 783 −10 085
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 48 −6
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 171 161
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 210 62
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 74 936 9 113
5.1 Valitsussektor 67 871 9 107
5.2 Muud kohustused 7 065 6
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 77 464 582
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 816 216
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 596 −461
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 596 −461
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 146 767 −305
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 676 1
Kohustused kokku 1 441 151 −1 461

Kontaktandmed