Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. juni 2008

24. juni 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. juni 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 26 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets nettosalg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 167,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. Torsdag den 19. juni 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 25 mia. dollar, og en ny operation på 25 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Operationerne blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,1 mia. euro til 115,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 674,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,1 mia. euro til 67,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 3,1 mia. euro til 462,8 mia. euro. Onsdag den 18. juni 2008 udløb en primær markedsoperation på 191 mia. euro, og en ny på 188 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2.) var ligeledes praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10,1 mia. euro til 215,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.376 −26
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.095 412
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.350 −3
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 126.745 415
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.195 −307
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.861 73
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.861 73
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 463.047 −2.988
5.1 Primære markedsoperationer 188.001 −3.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 275.043 17
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −5
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.606 253
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 115.296 73
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.002 −5
9 Andre aktiver 378.673 1.054
Aktiver i alt 1.441.151 −1.461
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 674.305 −739
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 216.002 −9.930
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 215.783 −10.085
2.2 Indlånsfacilitet 48 −6
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 171 161
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 210 62
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 74.936 9.113
5.1 Offentlig forvaltning og service 67.871 9.107
5.2 Andre forpligtelser 7.065 6
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 77.464 582
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.816 216
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.596 −461
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.596 −461
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 146.767 −305
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.676 1
Passiver i alt 1.441.151 −1.461

Medie- og pressehenvendelser