Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. červnu 2008

24. června 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. června 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 26 mil. EUR čistému prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 167,7 mld. EUR. Ve čtvrtek 19. června 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 25 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 25 mld. USD se splatností 28 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 115,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,7 mld. EUR na 674,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 9,1 mld. EUR na 67,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 3,1 mld. EUR na 462,8 mld. EUR. Ve středu 18. června 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 191 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 188 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako v předchozím týdnu). Vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstala rovněž prakticky nevyužita (ve srovnání s předchozím týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10,1 mld. EUR na 215,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 376 −26
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 095 412
2.1 Pohledávky za MMF 9 350 −3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 126 745 415
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 195 −307
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 861 73
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 861 73
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 463 047 −2 988
5.1 Hlavní refinanční operace 188 001 −3 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 275 043 17
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −5
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 606 253
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 115 296 73
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 002 −5
9 Ostatní aktiva 378 673 1 054
Aktiva celkem 1 441 151 −1 461
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 674 305 −739
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 216 002 −9 930
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 215 783 −10 085
2.2 Vkladová facilita 48 −6
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 171 161
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 210 62
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 74 936 9 113
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 67 871 9 107
5.2 Ostatní závazky 7 065 6
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 77 464 582
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 816 216
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 596 −461
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 596 −461
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 146 767 −305
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 676 1
Pasiva celkem 1 441 151 −1 461

Kontakty pro média