Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 юни 2008 г.

24 юни 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 26 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 20 юни 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,3 млрд. евро до 167,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. На 19 юни 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 25 млрд. щатски долара и беше договорена нова на стойност 25 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 115,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,7 млрд. евро до 674,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,1 млрд. евро до 67,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3,1 млрд. евро до 462,8 млрд. евро. На 18 юни 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 191 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 188 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица). Използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) също е с почти нулева стойност (при 0,1 милиарда евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 10,1 млрд. евро до 215,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 376 −26
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 095 412
2.1 Вземания от МВФ 9 350 −3
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 126 745 415
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 195 −307
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 861 73
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 861 73
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 463 047 −2 988
5.1 Основни операции по рефинансиране 188 001 −3 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 275 043 17
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −5
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 606 253
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 115 296 73
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 002 −5
9 Други активи 378 673 1 054
Общо активи 1 441 151 −1 461
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 674 305 −739
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 216 002 −9 930
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 215 783 −10 085
2.2 Депозитно улеснение 48 −6
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 171 161
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 210 62
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 74 936 9 113
5.1 Сектор „Държавно управление“ 67 871 9 107
5.2 Други задължения 7 065 6
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 77 464 582
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 816 216
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 596 −461
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 596 −461
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 146 767 −305
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 676 1
Общо пасиви 1 441 151 −1 461

Данни за контакт за медиите