Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 mars 2008

18 mars 2008

Inledande kommentar

De exceptionella omständigheterna vid en centralbank i Euroområdet, vilka ledde till att den centralbanken inte kunde producera sin balansräkning per den 7 mars 2008, har fortsatt och även hindrat produktionen av en balansräkning per den 14 mars kunde göras. Följaktligen återspeglar Eurosystemets konsoliderade balansräkning den här veckan den senast tillgängliga balansräkningsinformationen från den berörda centralbanken, dvs. dess balansredovisningen per den 29 februari 2008.

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 14 mars 2008 motsvarade minskningen på 40 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 138,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 107,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 658,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 63,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 29,5 miljarder EUR till 476 miljarder EUR. Onsdagen den 12 mars 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 176,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 209,5 miljarder EUR. Torsdagen den 13 mars 2008 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 60 miljarder EUR och ersattes av en ny på 60 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som veckan före) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (även det ungefär detsamma som veckan före).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 33,1 miljarder EUR till 229 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.192 −40
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 139.148 2.795
2.1 Fordringar på IMF 8.975 −53
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.173 2.848
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.434 −2.229
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.843 −356
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.843 −356
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 476.464 29.471
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 209.032 30.536
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 267.366 −1.113
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 49 48
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 17 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.450 2.254
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 107.291 −210
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.640 5
9 Övriga tillgångar 331.648 2.531
Summa tillgångar 1.367.110 34.221
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 658.690 1.374
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 229.454 33.124
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 228.959 33.129
2.2 Inlåningsfacilitet 227 −3
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 268 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 214 9
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 71.000 1.563
5.1 Offentliga sektorn 63.547 1.585
5.2 Övriga skulder 7.453 −22
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.101 716
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 585 −310
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.356 583
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.356 583
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 128.134 −2.843
11 Värderegleringskonton 147.666 1
12 Eget kapital 70.599 4
Summa skulder 1.367.110 34.221

Kontakt för media