Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. marca 2008

18. marec 2008

Uvodne opombe

Izjemne okoliščine v eni od centralnih bank Eurosistema, zaradi katerih ta ni uspela pripraviti bilance stanja na dan 7. marca 2008, so se nadaljevale, zato svoje bilance stanja ta banka ni uspela pripraviti tudi na dan 14. marca 2008. Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema tako tudi ta teden vsebuje najnovejše razpoložljive bilančne informacije te centralne banke Eurosistema, ki so bile objavljene v njenem računovodskem izkazu na dan 29. februarja 2008.

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. marca 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 40 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 138,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 107,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,4 milijarde EUR na 658,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,6 milijarde EUR na 63,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 29,5 milijarde EUR na 476 milijard EUR. V sredo, 12. marca 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 176,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 209,5 milijarde EUR. V četrtek, 13. marca 2008, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejša refinanciranja v višini 60 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 60 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (tudi približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 33,1 milijarde EUR na 229 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.192 −40
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 139.148 2.795
2.1 Terjatve do MDS 8.975 −53
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.173 2.848
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.434 −2.229
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.843 −356
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.843 −356
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 476.464 29.471
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 209.032 30.536
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 267.366 −1.113
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 49 48
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 17 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 33.450 2.254
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 107.291 −210
8 Dolg širše države v EUR 38.640 5
9 Druga sredstva 331.648 2.531
Skupaj sredstva 1.367.110 34.221
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 658.690 1.374
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 229.454 33.124
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 228.959 33.129
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 227 −3
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 268 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 214 9
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 71.000 1.563
5.1 Širša država 63.547 1.585
5.2 Druge obveznosti 7.453 −22
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 36.101 716
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 585 −310
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.356 583
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.356 583
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 128.134 −2.843
11 Računi prevrednotenja 147.666 1
12 Kapital in rezerve 70.599 4
Skupaj obveznosti 1.367.110 34.221

Stiki za medije