Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. marcu 2008

18. marca 2008

Poznámka na úvod

Mimoriadne okolnosti v jednej z centrálnych bánk Eurosystému, ktoré jej zabránili zostaviť svoju súvahu k 7. marcu 2008, pokračujú a neumožnili jej zostaviť súvahu ani k 14. marcu 2008. Tohtotýždenný konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému preto obsahuje posledné dostupné súvahové údaje, ktoré táto centrálna banka poskytla, t. j. údaje z jej finančného výkazu k 29. februáru 2008.

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. marca 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 40 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 138,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,2 mld. EUR na 107,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 1,4 mld. EUR na 658,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 1,6 mld. EUR na 63,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) stúpol o 29,5 mld. EUR na 476 mld. EUR. V stredu 12. marca 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 176,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 209,5 mld. EUR. Vo štvrtok 13. marca 2008 bol splatný dodatočný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 60 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (tiež podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 33,1 mld. EUR na 229 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 192 −40
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 139 148 2 795
2.1 Pohľadávky voči MMF 8 975 −53
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 173 2 848
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 434 −2 229
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 843 −356
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 843 −356
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 476 464 29 471
5.1 Hlavné refinančné obchody 209 032 30 536
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 267 366 −1 113
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 49 48
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 17 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 450 2 254
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 107 291 −210
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 640 5
9 Ostatné aktíva 331 648 2 531
Úhrn aktív 1 367 110 34 221
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 658 690 1 374
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 229 454 33 124
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 228 959 33 129
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 227 −3
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 268 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 214 9
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 71 000 1 563
5.1 Verejná správa 63 547 1 585
5.2 Ostatné záväzky 7 453 −22
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 101 716
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 585 −310
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 356 583
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 356 583
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 128 134 −2 843
11 Účty precenenia 147 666 1
12 Kapitál a rezervy 70 599 4
Úhrn pasív 1 367 110 34 221

Kontakt pre médiá