Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 marca 2008 r.

18 marca 2008 r.

Uwagi wstępne

Wyjątkowa sytuacja w jednym z banków centralnych Eurosystemu, która uniemożliwiła temu bankowi przedstawienie bilansu na dzień 7 marca 2008 r., utrzymała się, nie pozwalając mu na dostarczenie bilansu na dzień 14 marca 2008 r. Z tego powodu niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu uwzględnia ostatnie dostępne dane bilansowe dostarczone przez ten bank, tj. sprawozdanie finansowe na dzień 29 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 14 marca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 40 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 138,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,2 mld euro do poziomu 107,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,4 mld euro do poziomu 658,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1,6 mld euro do poziomu 63,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 29,5 mld euro do poziomu 476 mld euro. W środę, 12 marca 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 176,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 209,5 mld euro. W czwartek, 13 marca 2008 r., przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 60 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 60 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 33,1 mld euro do poziomu 229 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.192 −40
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 139.148 2.795
2.1 Należności od MFW 8.975 −53
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 130.173 2.848
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.434 −2.229
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.843 −356
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.843 −356
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 476.464 29.471
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 209.032 30.536
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 267.366 −1.113
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 49 48
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 33.450 2.254
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 107.291 −210
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.640 5
9 Pozostałe aktywa 331.648 2.531
Aktywa razem 1.367.110 34.221
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 658.690 1.374
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 229.454 33.124
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 228.959 33.129
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 227 −3
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 268 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 214 9
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 71.000 1.563
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 63.547 1.585
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.453 −22
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 36.101 716
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 585 −310
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.356 583
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.356 583
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 128.134 −2.843
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.666 1
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 70.599 4
Pasywa razem 1.367.110 34.221

Kontakt z mediami