Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 maart 2008

18 maart 2008

Ter inleiding

De uitzonderlijke omstandigheden bij een centrale bank van het Eurosysteem, ten gevolge waarvan deze centrale bank haar balans per 7 maart 2008 niet kon produceren, duurden voort en hebben tevens de productie van een balans per 14 maart 2008 verhinderd. Daarom zijn in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem van deze week de laatst beschikbare balansgegevens van de betrokken centrale bank van het Eurosysteem opgenomen, te weten haar financiële overzicht per 29 februari 2008.

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 14 maart 2008 was de daling van EUR 40 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 138,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 107,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,4 miljard naar EUR 658,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 63,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 29,5 miljard naar EUR 476 miljard. Op woensdag 12 maart 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 176,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 209,5 miljard verrekend. Op donderdag 13 maart 2008 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 60 miljard, en werd een nieuwe transactie van
EUR 60 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 33,1 miljard naar EUR 229 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.192 −40
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 139.148 2.795
2.1 Vorderingen op het IMF 8.975 −53
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.173 2.848
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.434 −2.229
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.843 −356
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.843 −356
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 476.464 29.471
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 209.032 30.536
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 267.366 −1.113
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 49 48
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 17 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.450 2.254
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.291 −210
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.640 5
9 Overige activa 331.648 2.531
Totaal activa 1.367.110 34.221
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 658.690 1.374
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 229.454 33.124
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 228.959 33.129
2.2 Depositofaciliteit 227 −3
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 268 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 214 9
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 71.000 1.563
5.1 Overheid 63.547 1.585
5.2 Overige verplichtingen 7.453 −22
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.101 716
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 585 −310
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.356 583
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.356 583
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 128.134 −2.843
11 Herwaarderingsrekeningen 147.666 1
12 Kapitaal en reserves 70.599 4
Totaal passiva 1.367.110 34.221

Contactpersonen voor de media