Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 14. martā

2008. gada 18. martā

Ievada piezīmes

Ārkārtēji apstākļi vienā Eurosistēmas centrālajā bankā, kas neļāva šai centrālajai bankai sagatavot bilanci 2008. gada 7. martā, turpinājās, un šī centrālā banka nevarēja sagatavot bilanci arī 2008. gada 14. martā. Tāpēc šīs nedēļas Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoti jaunākie pieejamie bilances dati, ko sniegusi minētā Eurosistēmas centrālā banka – šīs bankas finanšu pārskats 2008. gada 29. februārī.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 14. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 40 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 138.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 107.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 658.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 63.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 29.5 mljrd. euro (līdz 476 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 12. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 176.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 209.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 13. martā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 60 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 60 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 33.1 mljrd. euro (līdz 229 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,192 −40
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 139,148 2,795
2.1 SVF debitoru parādi 8,975 −53
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,173 2,848
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,434 −2,229
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,843 −356
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,843 −356
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 476,464 29,471
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 209,032 30,536
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 267,366 −1,113
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 49 48
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 17 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 33,450 2,254
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 107,291 −210
8 Valdības parāds euro 38,640 5
9 Pārējie aktīvi 331,648 2,531
Kopā aktīvi 1,367,110 34,221
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 658,690 1,374
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 229,454 33,124
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 228,959 33,129
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 227 −3
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 268 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 214 9
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 71,000 1,563
5.1 Saistības pret valdību 63,547 1,585
5.2 Pārējās saistības 7,453 −22
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,101 716
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 585 −310
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,356 583
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,356 583
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 128,134 −2,843
11 Pārvērtēšanas konti 147,666 1
12 Kapitāls un rezerves 70,599 4
Kopā pasīvi 1,367,110 34,221

Kontaktinformācija presei