Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. kovo 14 d.

2008 m. kovo 18 d.

Įvadinės pastabos

Viename iš Eurosistemos centrinių bankų susidariusios ypatingos aplinkybės, dėl kurių šis bankas nepateikė savo 2008 m. kovo 7 d. balanso, nepasikeitė, dėl to jis nepateikė ir savo 2008 m. kovo 14 d. balanso. Tad šios savaitės Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje pateikiama naujausia turima minėtojo Eurosistemos nacionalinio centrinio banko pateikta informacija apie balansą, t. y. 2008 m. vasario 29 d. finansinė ataskaita.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. kovo 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 40 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 138,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 107,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 658,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 63,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 29,5 mlrd. eurų – iki 476 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. kovo 12 d., baigėsi 176,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 209,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. kovo 13 d., baigėsi papildomos 60 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 60 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (taip pat beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 33,1 mlrd. eurų – iki 229 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 192 −40
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 139 148 2 795
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 8 975 −53
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 173 2 848
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 434 −2 229
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 843 −356
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 843 −356
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 476 464 29 471
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 209 032 30 536
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 267 366 −1 113
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 49 48
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 450 2 254
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 107 291 −210
8 Valdžios skola eurais 38 640 5
9 Kitas turtas 331 648 2 531
Visas turtas 1 367 110 34 221
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 658 690 1 374
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 229 454 33 124
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 228 959 33 129
2.2 Indėlių galimybė 227 −3
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 268 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 214 9
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 71 000 1 563
5.1 Valdžiai 63 547 1 585
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 453 −22
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 101 716
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 585 −310
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 356 583
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 356 583
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 128 134 −2 843
11 Perkainojimo sąskaitos 147 666 1
12 Kapitalas ir rezervai 70 599 4
Visi įsipareigojimai 1 367 110 34 221

Kontaktai žiniasklaidai