Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. marts 2008

18. marts 2008

Indledende bemærkninger

De særlige omstændigheder, der forhindrede én af centralbankerne i Eurosystemet i at udarbejde sin balance pr. 7. marts 2008, er fortsat til stede og har også forhindret udarbejdelsen af en balance pr. 14. marts 2008. Derfor afspejler Eurosystemets konsoliderede balance i denne uge de senest tilgængelige balanceoplysninger fra denne centralbank, dvs. dens balance pr. 29. februar 2008.

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. marts 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 40 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 138,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,2 mia. euro til 107,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,4 mia. euro til 658,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,6 mia. euro til 63,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 29,5 mia. euro til 476 mia. euro. Onsdag den 12. marts 2008 udløb en primær markedsoperation på 176,5 mia. euro, og en ny på 209,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 13. marts 2008 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 60 mia. euro, og en ny på 60 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro, hvilket også var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 33,1 mia. euro til 229 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.192 −40
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 139.148 2.795
2.1 Tilgodehavender hos IMF 8.975 −53
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.173 2.848
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.434 −2.229
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.843 −356
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.843 −356
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 476.464 29.471
5.1 Primære markedsoperationer 209.032 30.536
5.2 Langfristede markedsoperationer 267.366 −1.113
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 49 48
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 17 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.450 2.254
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 107.291 −210
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.640 5
9 Andre aktiver 331.648 2.531
Aktiver i alt 1.367.110 34.221
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 658.690 1.374
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 229.454 33.124
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 228.959 33.129
2.2 Indlånsfacilitet 227 −3
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 268 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 214 9
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 71.000 1.563
5.1 Offentlig forvaltning og service 63.547 1.585
5.2 Andre forpligtelser 7.453 −22
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.101 716
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 585 −310
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.356 583
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.356 583
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 128.134 −2.843
11 Revalueringskonti 147.666 1
12 Kapital og reserver 70.599 4
Passiver i alt 1.367.110 34.221

Medie- og pressehenvendelser