Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. březnu 2008

18. března 2008

Úvodní poznámka

Mimořádné okolnosti v jedné centrální bance Eurosystému, které jí neumožnily sestavit rozvahu k 7. březnu 2008, pokračovaly a neumožnily jí sestavit rozvahu ani ke 14. březnu 2008. Z uvedeného důvodu odráží konsolidovaná rozvaha Eurosystému z tohoto týdne poslední dostupné rozvahové údaje, které tato centrální banka Eurosystému poskytla, tedy údaje k 29. únoru 2008.

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. března 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 40 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 138,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 107,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,4 mld. EUR na 658,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 1,6 mld. EUR na 63,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 29,5 mld. EUR na 476 mld. EUR. Ve středu 12. března 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 176,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 209,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 13. března 2008 byla splatná doplňková dlouhodobější refinanční operace o objemu 60 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 60 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (rovněž podobně jako v minulém týdnu).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 33,1 mld. EUR na 229 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 192 −40
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 139 148 2 795
2.1 Pohledávky za MMF 8 975 −53
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 173 2 848
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 434 −2 229
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 843 −356
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 843 −356
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 476 464 29 471
5.1 Hlavní refinanční operace 209 032 30 536
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 267 366 −1 113
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 49 48
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 17 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 450 2 254
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 107 291 −210
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 640 5
9 Ostatní aktiva 331 648 2 531
Aktiva celkem 1 367 110 34 221
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 658 690 1 374
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 229 454 33 124
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 228 959 33 129
2.2 Vkladová facilita 227 −3
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 268 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 214 9
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 71 000 1 563
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 63 547 1 585
5.2 Ostatní závazky 7 453 −22
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 101 716
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 585 −310
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 356 583
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 356 583
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 128 134 −2 843
11 Účty přecenění 147 666 1
12 Kapitál a rezervní fondy 70 599 4
Pasiva celkem 1 367 110 34 221

Kontakty pro média