Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 март 2008 г.

18 март 2008 г.

Встъпителни бележки

Извънредните обстоятелства в една централна банка от Евросистемата, които ѝ попречиха да представи баланс на 7 март 2008 г., продължиха и попречиха на представянето на баланс и на 14 март 2008 г. Поради това консолидираният финаснов отчет на Евросистемата за тази седмица отразява последната налична информация от баланс, представен от тази централна банка от Евросистемата, а именно от 29 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 40 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 14 март 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,3 млрд. евро до 138,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват спад с 0,2 млрд. евро до 107,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,4 млрд. евро до 658,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 1,6 млрд. евро до 63,5 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 29,5 млрд. евро до 476 млрд. евро. На 12 март 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 176,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 209,5 млрд. евро. На 13 март 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 60 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 60 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. евро (също при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 33,1 млрд. евро до 229 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 192 −40
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 139 148 2 795
2.1 Вземания от МВФ 8 975 −53
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 173 2 848
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 434 −2 229
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 843 −356
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 843 −356
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 476 464 29 471
5.1 Основни операции по рефинансиране 209 032 30 536
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 267 366 −1 113
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 49 48
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 33 450 2 254
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 107 291 −210
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 640 5
9 Други активи 331 648 2 531
Общо активи 1 367 110 34 221
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 658 690 1 374
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 229 454 33 124
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 228 959 33 129
2.2 Депозитно улеснение 227 −3
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 268 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 214 9
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 71 000 1 563
5.1 Сектор „Държавно управление“ 63 547 1 585
5.2 Други задължения 7 453 −22
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 101 716
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 585 −310
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 356 583
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 356 583
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 128 134 −2 843
11 Сметки за преоценка 147 666 1
12 Капитал и резерви 70 599 4
Общо пасиви 1 367 110 34 221

Данни за контакт за медиите