Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 mars 2008

11 mars 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 mars 2008 motsvarade minskningen på 67 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 138 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 107,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,2 miljarder EUR till 657,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,2 miljarder EUR till 62 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 4,2 miljarder EUR till 446,5 miljarder EUR. Onsdagen den 5 mars 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 183 miljarder EUR och ersattes med en ny på 176,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (även det ungefär som EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,3 miljarder EUR till 195,8 miljarder EUR.

Övriga frågor

Exeptionella omständigheter på en centralbank i Eurosystemet hade en retroaktiv, om än oväsentlig, effekt på Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 februari 2008 (offentliggjord den 4 mars 2008, vilket återspeglade den faktiska förändringen vecka-för-vecka i Eurosystemets konsoliderade balansräkning för den här veckan.

Samma förhållanden hindrade också denna centralbank i Eurosystemet från att producera sin balansräkning per den 7 mars 2008. Eurosystemets konsoliderade balansräkning denna vecka återspeglar den senaste balansräkningsinformation, som lämnats av den aktualla centralbanken i Eurosystemet, vilket är dess balansräkning per den 29 februari 2008.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.232 −67
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.353 −1.460
2.1 Fordringar på IMF 9.028 −43
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 127.325 −1.417
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.663 1.950
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.199 681
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.199 681
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 446.993 −4.488
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 178.496 −4.505
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.479 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 17 16
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.196 419
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 107.501 962
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.635 0
9 Övriga tillgångar 329.117 −1.981
Summa tillgångar 1.332.889 −3.984
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 657.316 3.168
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 196.330 1.961
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 195.830 2.254
2.2 Inlåningsfacilitet 230 4
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 270 −297
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 205 −6
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 69.437 −10.255
5.1 Offentliga sektorn 61.962 −10.169
5.2 Övriga skulder 7.475 −86
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 35.385 986
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 895 133
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.773 182
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.773 182
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 130.977 −151
11 Värderegleringskonton 147.665 0
12 Eget kapital 70.595 −2
Summa skulder 1.332.889 −3.984

Kontakt för media