Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. marca 2008

11. marec 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. marca 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 67 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 138 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 107,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,2 milijarde EUR na 657,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 10,2 milijarde EUR na 62 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 4,2 milijarde EUR na 446,5 milijarde EUR. V sredo, 5. marca 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 183 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 176,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (tudi približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,3 milijarde EUR na 195,8 milijarde EUR.

Drugo

Izredne okoliščine v eni od centralnih bank Eurosistema so imelo retroaktiven, čeprav zelo majhen vpliv na konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema z dne 29. februarja 2008 (objavljen 4. marca 2008), kot je razvidno iz dejanskih sprememb glede na prejšnji teden v konsolidiranem računovodskem izkazu Eurosistema za ta teden.

Zaradi teh okoliščin ta centralna banka Eurosistema tudi ni uspela pripraviti svoje bilance stanja na dan 7. marca 2008. Posledično konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema za ta teden vsebuje zadnje razpoložljive bilančne informacije, ki jih je posredovala ta centralna banka, namreč njen računovodski izkaz z dne 29. februarja 2008.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.232 −67
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.353 −1.460
2.1 Terjatve do MDS 9.028 −43
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 127.325 −1.417
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.663 1.950
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.199 681
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.199 681
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 446.993 −4.488
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 178.496 −4.505
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.479 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 17 16
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 31.196 419
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 107.501 962
8 Dolg širše države v EUR 38.635 0
9 Druga sredstva 329.117 −1.981
Skupaj sredstva 1.332.889 −3.984
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 657.316 3.168
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 196.330 1.961
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 195.830 2.254
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 230 4
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 270 −297
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 205 −6
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 69.437 −10.255
5.1 Širša država 61.962 −10.169
5.2 Druge obveznosti 7.475 −86
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 35.385 986
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 895 133
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.773 182
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.773 182
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 130.977 −151
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 70.595 −2
Skupaj obveznosti 1.332.889 −3.984

Stiki za medije