Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. marcu 2008

11. marca 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. marca 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 67 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 138 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 107,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,2 mld. EUR na 657,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 10,2 mld. EUR na 62 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 4,2 mld. EUR na 446,5 mld. EUR. V stredu 5. marca 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 183 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 176,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (tiež podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,3 mld. EUR na 195,8 mld. EUR.

Iné

Mimoriadne okolnosti v jednej z centrálnych bánk Eurosystému mali spätný, aj keď nevýznamný vplyv na konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. februáru 2008 (zverejnený 4. marca 2008), ktorý sa prejavil v skutočných týždenných zmenách uvedených v tohtotýždennom konsolidovanom finančnom výkaze Eurosystému.

Predmetná centrálna banka Eurosystému z toho istého dôvodu nemohla zostaviť svoju súvahu k 7. marcu 2008. Tohtotýždenný konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému preto obsahuje posledné dostupné súvahové údaje, ktoré táto centrálna banka poskytla, t. j. údaje z jej finančného výkazu k 29. februáru 2008.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 232 −67
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 353 −1 460
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 028 −43
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 127 325 −1 417
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 663 1 950
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 199 681
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 199 681
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 446 993 −4 488
5.1 Hlavné refinančné obchody 178 496 −4 505
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 479 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 17 16
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 196 419
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 107 501 962
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 635 0
9 Ostatné aktíva 329 117 −1 981
Úhrn aktív 1 332 889 −3 984
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 657 316 3 168
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 196 330 1 961
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 195 830 2 254
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 230 4
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 270 −297
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 205 −6
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 69 437 −10 255
5.1 Verejná správa 61 962 −10 169
5.2 Ostatné záväzky 7 475 −86
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 35 385 986
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 895 133
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 773 182
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 773 182
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 130 977 −151
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 70 595 −2
Úhrn pasív 1 332 889 −3 984

Kontakt pre médiá