Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 marca 2008 r.

11 marca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 7 marca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 67 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 138 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 107,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,2 mld euro do poziomu 657,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 10,2 mld euro do poziomu 62 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 4,2 mld euro do poziomu 446,5 mld euro. W środę, 5 marca 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 183 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 176,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,3 mld euro do poziomu 195,8 mld euro.

Inne kwestie

Wyjątkowe okoliczności w jednym z banków centralnych Eurosystemu wywarły retroaktywny, choć nieznaczny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 lutego 2008 r. (opublikowane 4 marca 2008 r.), co znalazło swe odzwierciedlenie w rzeczywistych zmianach w porównaniu z poprzednim tygodniem przedstawionych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu.

Te same okoliczności uniemożliwiły bankowi centralnemu Eurosystemu przedstawienie bilansu na dzień 7 marca 2008 r. Z tego powodu niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu uwzględnia ostatnie dostępne dane bilansowe dostarczone przez ten bank, tj. sprawozdanie finansowe na dzień 29 lutego 2008 r.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.232 −67
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.353 −1.460
2.1 Należności od MFW 9.028 −43
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 127.325 −1.417
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 26.663 1.950
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.199 681
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.199 681
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 446.993 −4.488
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 178.496 −4.505
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.479 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 16
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 31.196 419
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 107.501 962
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.635 0
9 Pozostałe aktywa 329.117 −1.981
Aktywa razem 1.332.889 −3.984
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 657.316 3.168
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 196.330 1.961
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 195.830 2.254
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 230 4
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 270 −297
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 205 −6
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 69.437 −10.255
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 61.962 −10.169
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.475 −86
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 35.385 986
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 895 133
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.773 182
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.773 182
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 130.977 −151
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 70.595 −2
Pasywa razem 1.332.889 −3.984

Kontakt z mediami