Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 maart 2008

11 maart 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 7 maart 2008 was de daling van EUR 67 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 138 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 107,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,2 miljard naar EUR 657,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 10,2 miljard naar EUR 62 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 4,2 miljard naar EUR 446,5 miljard. Op woensdag 5 maart 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 183 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 176,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,3 miljard naar EUR 195,8 miljard.

Diversen

Uitzonderlijke omstandigheden bij een centrale bank van het Eurosysteem hadden een retroactieve, zij het geen materiële impact op de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 februari 2008 (gepubliceerd op 4 maart 2008), die in de week-op-weekveranderingen van de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem van deze week tot uitdrukking komt.

Als gevolg van diezelfde omstandigheden kon deze centrale bank van het Eurosysteem evenmin een balans per 7 maart 2008 opstellen. Daarom zijn in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem van deze week de laatst beschikbare balansgegevens van de betrokken centrale bank van het Eurosysteem opgenomen, te weten haar financiële overzicht per 29 februari 2008.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.232 −67
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.353 −1.460
2.1 Vorderingen op het IMF 9.028 −43
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 127.325 −1.417
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.663 1.950
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.199 681
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.199 681
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 446.993 −4.488
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 178.496 −4.505
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.479 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 17 16
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.196 419
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.501 962
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.635 0
9 Overige activa 329.117 −1.981
Totaal activa 1.332.889 −3.984
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 657.316 3.168
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 196.330 1.961
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 195.830 2.254
2.2 Depositofaciliteit 230 4
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 270 −297
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 205 −6
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 69.437 −10.255
5.1 Overheid 61.962 −10.169
5.2 Overige verplichtingen 7.475 −86
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 35.385 986
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 895 133
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.773 182
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.773 182
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 130.977 −151
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 70.595 −2
Totaal passiva 1.332.889 −3.984

Contactpersonen voor de media