Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 7. martā

2008. gada 11. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 7. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 67 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 138 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 107.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.2 mljrd. euro (līdz 657.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.2 mljrd. euro (līdz 62 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 4.2 mljrd. euro (līdz 446.5 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 5. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 183 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 176.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 195.8 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Ārkārtēji apstākļi vienā Eurosistēmas centrālajā bankā lai arī nebūtiski, tomēr ar atpakaļejošu datumu ietekmējuši Eurosistēmas konsolidēto finanšu pārskatu 2008. gada 29. februārī (publicēts 2008. gada 4. martā), kas atspoguļots faktiskajās nedēļas pārmaiņās šīs nedēļas Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā.

Šo apstākļu dēļ šī Eurosistēmas centrālā banka arī nevarēja sagatavot bilanci 2008. gada 7. martā. Tāpēc šīs nedēļas Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoti jaunākie pieejamie bilances dati, ko sniegusi minētā Eurosistēmas centrālā banka – šīs bankas finanšu pārskats 2008. gada 29. februārī.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,232 −67
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,353 −1,460
2.1 SVF debitoru parādi 9,028 −43
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 127,325 −1,417
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,663 1,950
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,199 681
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,199 681
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 446,993 −4,488
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 178,496 −4,505
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,479 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 17 16
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 31,196 419
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 107,501 962
8 Valdības parāds euro 38,635 0
9 Pārējie aktīvi 329,117 −1,981
Kopā aktīvi 1,332,889 −3,984
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 657,316 3,168
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 196,330 1,961
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 195,830 2,254
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 230 4
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 270 −297
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 205 −6
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 69,437 −10,255
5.1 Saistības pret valdību 61,962 −10,169
5.2 Pārējās saistības 7,475 −86
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 35,385 986
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 895 133
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,773 182
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,773 182
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 130,977 −151
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 70,595 −2
Kopā pasīvi 1,332,889 −3,984

Kontaktinformācija presei