Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. märts 2008

11. märts 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

7. märtsil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 67 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 138 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1 miljardi euro võrra 107,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,2 miljardi euro võrra 657,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 10,2 miljardi euro võrra 62 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 4,2 miljardi euro võrra 446,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. märtsil 2008 möödus 183 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 176,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,3 miljardi euro võrra 195,8 miljardi euroni.

Muud küsimused

Erandlikud asjaolud ühes eurosüsteemi keskpangas avaldasid eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruandele seisuga 29. veebruar 2008 (avaldatud 4. märtsil 2008) tagasiulatuvat, kuid ebaolulist mõju, mida kajastavad eurosüsteemi käesoleva nädala konsolideeritud finantsaruandes toodud tegelikud muutused nädalate lõikes.

Samad asjaolud takistasid kõnealusel eurosüsteemi keskpangal koostamast ka oma bilanssi seisuga 7. märts 2008. Seetõttu kajastab eurosüsteemi käesoleva nädala konsolideeritud finantsaruanne kõnealuse eurosüsteemi keskpanga esitatud värskeimaid kättesaadavaid bilansiandmeid ehk selle finantsaruannet seisuga 29. veebruar 2008.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 232 −67
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 353 −1 460
2.1 Nõuded RVFle 9 028 −43
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 127 325 −1 417
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 663 1 950
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 199 681
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 199 681
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 446 993 −4 488
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 178 496 −4 505
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 479 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 17 16
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 196 419
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 107 501 962
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 635 0
9 Muud varad 329 117 −1 981
Varad kokku 1 332 889 −3 984
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 657 316 3 168
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 196 330 1 961
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 195 830 2 254
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 230 4
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 270 −297
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 205 −6
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 69 437 −10 255
5.1 Valitsussektor 61 962 −10 169
5.2 Muud kohustused 7 475 −86
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 35 385 986
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 895 133
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 773 182
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 773 182
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 130 977 −151
11 Ümberhindluskontod 147 665 0
12 Kapital ja reservid 70 595 −2
Kohustused kokku 1 332 889 −3 984

Kontaktandmed