Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 7ης Μαρτίου 2008

11 Μαρτίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 7 Μαρτίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 67 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 138 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 107,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 657,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 62 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 446,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 183 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 176,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ (επίσης όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 195,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Λοιπά ζητήματα

Έκτακτα γεγονότα σε μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος άσκησαν αναδρομική, αν και επουσιώδη, επίδραση στην ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 29ης Φεβρουαρίου 2008 (που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαρτίου 2008), η οποία αντανακλάται στις εβδομαδιαίες μεταβολές στην ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος αυτής της εβδομάδας.

Τα ίδια γεγονότα εμπόδισαν επίσης τη συγκεκριμένη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος να καταρτίσει τη λογιστική της κατάσταση της 7ης Μαρτίου 2008. Κατά συνέπεια, η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος αυτής της εβδομάδας περιέχει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία λογιστικής κατάστασης από την εν λόγω κεντρική τράπεζα, δηλαδή τα στοιχεία της 29ης Φεβρουαρίου 2008.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 201.232 −67
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 136.353 −1.460
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.028 −43
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 127.325 −1.417
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 26.663 1.950
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 15.199 681
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.199 681
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 446.993 −4.488
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 178.496 −4.505
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 268.479 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1 1
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 17 16
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 31.196 419
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 107.501 962
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.635 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 329.117 −1.981
Σύνολο ενεργητικού 1.332.889 −3.984
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 657.316 3.168
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 196.330 1.961
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 195.830 2.254
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 230 4
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 270 −297
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 205 −6
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 69.437 −10.255
5.1 Γενική κυβέρνηση 61.962 −10.169
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.475 −86
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 35.385 986
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 895 133
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.773 182
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 18.773 182
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.311 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 130.977 −151
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 147.665 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 70.595 −2
Σύνολο παθητικού 1.332.889 −3.984
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου