Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. marts 2008

11. marts 2008

I ugen, der sluttede den 7. marts 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 67 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld, der trådte i kraft 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 138 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1 mia. euro til 107,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,2 mia. euro til 657,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 10,2 mia. euro til 62 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 4,2 mia. euro til 446,5 mia. euro. Onsdag den 5. marts 2008 udløb en primær markedsoperation på 183 mia. euro, og en ny på 176,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro, hvilket også var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,3 mia. euro til 195,8 mia. euro.

Andre forhold

Særlige omstændigheder i en af Eurosystemets centralbanker har haft en, om end uvæsentlig, retroaktiv effekt for Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. februar 2008 (offentliggjort 4. marts 2008), som det fremgår af de faktiske uge-til-uge ændringer i Eurosystemets konsoliderede balance denne uge.

Samme omstændigheder har også forhindret den pågældende centralbank i at udarbejde sin balance pr. 7. marts 2008. Derfor afspejler Eurosystemets konsoliderede balance i denne uge de senest tilgængelige balanceoplysninger fra denne centralbank, dvs. dens balance pr. 29. februar 2008.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.232 −67
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.353 −1.460
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.028 −43
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 127.325 −1.417
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.663 1.950
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.199 681
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.199 681
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 446.993 −4.488
5.1 Primære markedsoperationer 178.496 −4.505
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.479 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 17 16
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.196 419
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 107.501 962
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.635 0
9 Andre aktiver 329.117 −1.981
Aktiver i alt 1.332.889 −3.984
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 657.316 3.168
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 196.330 1.961
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 195.830 2.254
2.2 Indlånsfacilitet 230 4
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 270 −297
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 205 −6
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 69.437 −10.255
5.1 Offentlig forvaltning og service 61.962 −10.169
5.2 Andre forpligtelser 7.475 −86
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 35.385 986
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 895 133
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.773 182
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.773 182
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 130.977 −151
11 Revalueringskonti 147.665 0
12 Kapital og reserver 70.595 −2
Passiver i alt 1.332.889 −3.984

Medie- og pressehenvendelser