Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. březnu 2008

11. března 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. března 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 67 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 138 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 107,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,2 mld. EUR na 657,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 10,2 mld. EUR na 62 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 4,2 mld. EUR na 446,5 mld. EUR. Ve středu 5. března 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 183 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 176,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (rovněž podobně jako v minulém týdnu).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,3 mld. EUR na 195,8 mld. EUR.

Různé

Mimořádné okolnosti v jedné centrální bance Eurosystému měly zpětný, avšak nepodstatný vliv na konsolidovanou rozvahu Eurosystému k 29. únoru 2008 (zveřejněnou 4. března 2008), který je zachycen ve skutečných změnách oproti minulému týdnu v konsolidované rozvaze Eurosystému z tohoto týdne.

Tytéž okolnosti také neumožnily této centrální bance Eurosystému sestavit rozvahu k 7. březnu 2008. Z tohoto důvodu odráží konsolidovaná rozvaha Eurosystému z tohoto týdne poslední dostupné rozvahové údaje, které tato centrální banka Eurosystému poskytla, tedy údaje k 29. únoru 2008.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 232 −67
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 353 −1 460
2.1 Pohledávky za MMF 9 028 −43
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 127 325 −1 417
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 663 1 950
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 199 681
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 199 681
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 446 993 −4 488
5.1 Hlavní refinanční operace 178 496 −4 505
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 479 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 17 16
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 196 419
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 107 501 962
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 635 0
9 Ostatní aktiva 329 117 −1 981
Aktiva celkem 1 332 889 −3 984
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 657 316 3 168
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 196 330 1 961
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 195 830 2 254
2.2 Vkladová facilita 230 4
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 270 −297
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 205 −6
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 69 437 −10 255
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 61 962 −10 169
5.2 Ostatní závazky 7 475 −86
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 35 385 986
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 895 133
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 773 182
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 773 182
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 130 977 −151
11 Účty přecenění 147 665 0
12 Kapitál a rezervní fondy 70 595 −2
Pasiva celkem 1 332 889 −3 984

Kontakty pro média