Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 март 2008 г.

11 март 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 67 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 7 март 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 138 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 107,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3,2 млрд. евро до 657,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 10,2 млрд. евро до 62 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 4,2 млрд. евро до 446,5 млрд. евро. На 5 март 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 183 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 176,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. евро (също при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 2,3 млрд. евро до 195,8 млрд. евро.

Други въпроси

Извънредни обстоятелства в една централна банка от Евросистемата имаха, макар и незначително, ретроактивно въздействие върху консолидирания финансов отчет на Евросистемата към 29 февруари 2008 г. (публикуван на 4 март 2007 г.), намиращо отражение в реалните седмични изменения в консолидирания финансов отчет на Евросистемата от тази седмица.

Същите обстоятелства попречиха на тази централна банка от Евросистемата да представи баланса си към 7 март 2008 г. Поради това консолидираният финансов отчет на Евросистемата от тази седмица отразява най-актуалната налична информация за баланса, предоставена от тази централна банка от Евросистемата, а именно финансовият ѝ отчет към 29 февруари 2008 г.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 232 −67
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 353 −1 460
2.1 Вземания от МВФ 9 028 −43
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 127 325 −1 417
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 663 1 950
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 199 681
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 199 681
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 446 993 −4 488
5.1 Основни операции по рефинансиране 178 496 −4 505
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 479 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 1
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 16
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 31 196 419
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 107 501 962
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 635 0
9 Други активи 329 117 −1 981
Общо активи 1 332 889 −3 984
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 657 316 3 168
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 196 330 1 961
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 195 830 2 254
2.2 Депозитно улеснение 230 4
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 270 −297
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 205 −6
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 69 437 −10 255
5.1 Сектор „Държавно управление“ 61 962 −10 169
5.2 Други задължения 7 475 −86
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 35 385 986
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 895 133
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 773 182
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 773 182
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 130 977 −151
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 70 595 −2
Общо пасиви 1 332 889 −3 984

Данни за контакт за медиите