Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 februari 2008

12 februari 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 8 februari 2008 motsvarade minskningen på 38 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 151,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 100,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 653,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 45,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,5 miljarder EUR till 429,7 miljarder EUR. Onsdagen den 6 februari 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 167,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 161,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,4 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,4 miljarder EUR, (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,9 miljarder EUR till 196,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.414 −38
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 140.789 −2.257
2.1 Fordringar på IMF 9.119 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.670 −2.255
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.977 2.452
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.006 505
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.006 505
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 430.434 −5.565
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 161.501 −6.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.491 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 432 428
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 10 7
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.631 −64
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 100.664 1.324
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.634 0
9 Övriga tillgångar 333.743 1.017
Summa tillgångar 1.328.292 −2.626
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 653.384 760
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 197.236 −2.004
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 196.530 −1.941
2.2 Inlåningsfacilitet 356 −154
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 350 91
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 256 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 52.067 −2.990
5.1 Offentliga sektorn 45.098 −2.722
5.2 Övriga skulder 6.969 −268
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 48.656 −141
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.026 −275
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.747 480
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.747 480
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 133.294 1.545
11 Värderegleringskonton 147.665 0
12 Eget kapital 69.650 −1
Summa skulder 1.328.292 −2.626