Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. februarja 2008

12. februar 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. februarja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 38 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 151,7 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 100,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,8 milijarde EUR na 653,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,7 milijarde EUR na 45,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,5 milijarde EUR na 429,7 milijarde EUR. V sredo, 6. februarja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 167,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 161,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,4 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), enako je tudi uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,9 milijarde EUR na 196,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.414 −38
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.789 −2.257
2.1 Terjatve do MDS 9.119 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.670 −2.255
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 36.977 2.452
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.006 505
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.006 505
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 430.434 −5.565
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 161.501 −6.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.491 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 432 428
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 10 7
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.631 −64
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 100.664 1.324
8 Dolg širše države v EUR 38.634 0
9 Druga sredstva 333.743 1.017
Skupaj sredstva 1.328.292 −2.626
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 653.384 760
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 197.236 −2.004
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 196.530 −1.941
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 356 −154
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 350 91
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 256 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 52.067 −2.990
5.1 Širša država 45.098 −2.722
5.2 Druge obveznosti 6.969 −268
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 48.656 −141
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.026 −275
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.747 480
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.747 480
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 133.294 1.545
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 69.650 −1
Skupaj obveznosti 1.328.292 −2.626