Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. februáru 2008

12. februára 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. februára 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 38 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) ostala takmer nezmenená na úrovni 151,7 mld. EUR v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 100,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,8 mld. EUR na 653,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 2,7 mld. EUR na 45,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,5 mld. EUR na 429,7 mld. EUR. V stredu 6. februára 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 167,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 161,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,4 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovou hodnotou v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 1,9 mld. EUR na 196,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 414 −38
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 789 −2 257
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 119 −2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 670 −2 255
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 977 2 452
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 006 505
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 006 505
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 430 434 −5 565
5.1 Hlavné refinančné obchody 161 501 −6 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 491 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 432 428
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 10 7
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 631 −64
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 100 664 1 324
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 634 0
9 Ostatné aktíva 333 743 1 017
Úhrn aktív 1 328 292 −2 626
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 653 384 760
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 197 236 −2 004
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 196 530 −1 941
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 356 −154
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 350 91
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 256 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 52 067 −2 990
5.1 Verejná správa 45 098 −2 722
5.2 Ostatné záväzky 6 969 −268
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 48 656 −141
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 026 −275
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 747 480
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 747 480
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 133 294 1 545
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 69 650 −1
Úhrn pasív 1 328 292 −2 626