Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 lutego 2008 r.

12 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 8 lutego 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 38 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 151,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 100,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,8 mld euro do poziomu 653,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 2,7 mld euro do poziomu 45,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,5 mld euro do poziomu 429,7 mld euro. W środę, 6 lutego 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 167,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 161,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,4 mld euro (w porównaniu z 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,9 mld euro do poziomu 196,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.414 −38
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.789 −2.257
2.1 Należności od MFW 9.119 −2
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.670 −2.255
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 36.977 2.452
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.006 505
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.006 505
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 430.434 −5.565
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 161.501 −6.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.491 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 432 428
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 7
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 30.631 −64
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 100.664 1.324
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.634 0
9 Pozostałe aktywa 333.743 1.017
Aktywa razem 1.328.292 −2.626
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 653.384 760
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 197.236 −2.004
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 196.530 −1.941
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 356 −154
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 350 91
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 256 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 52.067 −2.990
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.098 −2.722
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.969 −268
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 48.656 −141
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.026 −275
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.747 480
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.747 480
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 133.294 1.545
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 69.650 −1
Pasywa razem 1.328.292 −2.626