Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 februari 2008

12 februari 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 8 februari 2008 was de daling van EUR 38 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 151,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 100,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 653,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,7 miljard naar EUR 45,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,5 miljard naar EUR 429,7 miljard. Op woensdag 6 februari 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 167,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 161,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,4 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,9 miljard naar EUR 196,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.414 −38
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.789 −2.257
2.1 Vorderingen op het IMF 9.119 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.670 −2.255
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.977 2.452
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.006 505
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.006 505
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 430.434 −5.565
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 161.501 −6.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.491 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 432 428
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 10 7
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.631 −64
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 100.664 1.324
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.634 0
9 Overige activa 333.743 1.017
Totaal activa 1.328.292 −2.626
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 653.384 760
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 197.236 −2.004
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 196.530 −1.941
2.2 Depositofaciliteit 356 −154
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 350 91
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 256 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 52.067 −2.990
5.1 Overheid 45.098 −2.722
5.2 Overige verplichtingen 6.969 −268
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.656 −141
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.026 −275
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.747 480
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.747 480
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 133.294 1.545
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 69.650 −1
Totaal passiva 1.328.292 −2.626