Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 8. februārī

2008. gada 12. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 8. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 38 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā faktiski nemainījās (151.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 100.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 653.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 45.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.5 mljrd. euro (līdz 429.7 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 6. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 167.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 161.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 196.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,414 −38
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,789 −2,257
2.1 SVF debitoru parādi 9,119 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,670 −2,255
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36,977 2,452
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,006 505
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,006 505
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 430,434 −5,565
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 161,501 −6,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,491 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 432 428
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 10 7
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,631 −64
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 100,664 1,324
8 Valdības parāds euro 38,634 0
9 Pārējie aktīvi 333,743 1,017
Kopā aktīvi 1,328,292 −2,626
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 653,384 760
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 197,236 −2,004
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 196,530 −1,941
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 356 −154
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 350 91
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 256 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 52,067 −2,990
5.1 Saistības pret valdību 45,098 −2,722
5.2 Pārējās saistības 6,969 −268
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,656 −141
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,026 −275
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,747 480
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,747 480
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 133,294 1,545
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 69,650 −1
Kopā pasīvi 1,328,292 −2,626