SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. februar 2008

12. februar 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. februar 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 38 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) var stort set uændret og udgjorde 151,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 100,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,8 mia. euro til 653,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,7 mia. euro til 45,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,5 mia. euro til 429,7 mia. euro. Onsdag den 6. februar 2008 udløb en primær markedsoperation på 167,5 mia. euro, og en ny på 161,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,4 mia. euro (mod 0,5 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,9 mia. euro til 196,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.414 −38
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 140.789 −2.257
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.119 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.670 −2.255
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.977 2.452
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.006 505
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.006 505
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 430.434 −5.565
5.1 Primære markedsoperationer 161.501 −6.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.491 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 432 428
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 10 7
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.631 −64
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 100.664 1.324
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.634 0
9 Andre aktiver 333.743 1.017
Aktiver i alt 1.328.292 −2.626
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 653.384 760
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 197.236 −2.004
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 196.530 −1.941
2.2 Indlånsfacilitet 356 −154
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 350 91
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 256 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 52.067 −2.990
5.1 Offentlig forvaltning og service 45.098 −2.722
5.2 Andre forpligtelser 6.969 −268
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.656 −141
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.026 −275
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.747 480
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.747 480
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 133.294 1.545
11 Revalueringskonti 147.665 0
12 Kapital og reserver 69.650 −1
Passiver i alt 1.328.292 −2.626