Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 февруари 2008 г.

12 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 38 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 8 февруари 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) остава почти непроменена ― 151,7 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. EUR до 100,7 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,8 млрд. EUR до 653,4 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 2,7 млрд. EUR до 45,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,5 млрд. EUR до 429,7 млрд. EUR. На 6 февруари 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 167,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 161,5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,4 млрд. (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,4 млрд. EUR (при 0,5 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 1,9 млрд. EUR до 196,5 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 414 −38
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 789 −2 257
2.1 Вземания от МВФ 9 119 −2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 670 −2 255
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 977 2 452
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 006 505
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 006 505
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 430 434 −5 565
5.1 Основни операции по рефинансиране 161 501 −6 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 491 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 432 428
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 7
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 631 −64
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 100 664 1 324
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 634 0
9 Други активи 333 743 1 017
Общо активи 1 328 292 −2 626
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 653 384 760
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 197 236 −2 004
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 196 530 −1 941
2.2 Депозитно улеснение 356 −154
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 350 91
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 256 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 52 067 −2 990
5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 098 −2 722
5.2 Други задължения 6 969 −268
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 656 −141
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 026 −275
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 747 480
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 747 480
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 133 294 1 545
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 69 650 −1
Общо пасиви 1 328 292 −2 626